Dvs sunteþi aici: forum descentralizat - disclaimer

I INTERNETBELEIDSVERKLARING

1. Gebruiksvoorwaarden website somepro vzw.be.

1.1. Algemeen
U mag deze website en de informatie erop gebruiken indien u zich volledig aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. somepro vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van somepro vzw.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd, doch mogen zonder toestemming gekopieerd en verspreid worden tenzij er misbruik van zou gemaakt worden.
U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om de informatie gratis te verspreiden.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als somepro vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. In elk geval moet u somepro vzw vrijwaren van aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door somepro vzw
U mag op uw eigen website(s) een link aanbrengen naar de startpagina van somepro vzw. De startpagina van somepro vzw mag niet opgeroepen worden in een frame. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet dus volledig verdwijnen en de URL van de website van somepro vzw moet duidelijk zichtbaar zijn.
Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van somepro vzw. U kan uw verzoek sturen naar de webmaster.

1.4. Links naar andere websites beheerd door somepro vzw
Deze website bevat mogelijk links naar andere somepro vzw-gerelateerde websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. Links naar websites beheerd door derden
De website van somepro vzw bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker.
somepro vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit ervan.
Een link houdt niet noodzakelijk in dat somepro vzw en de uitbaters van deze websites op een of andere manier samenwerken of dat somepro vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en on line discussiëren met andere gebruikers.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen.
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. In elk geval vrijwaart u somepro vzw tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
U mag de uitslagen van een onderzoek zoals de poll, niet beïnvloeden door meermaals te stemmen bij het zelfde onderwerp.
somepro vzw kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. somepro vzw kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. De weigering hoeft niet gemotiveerd te worden.
somepro vzw kan naar uw naam en e-mailadres vragen. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden in het kader van een onderzoek naar ongeoorloofd gedrag in discussie- of chatgroepen.
Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat somepro vzw uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).
somepro vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.
Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken website van somepro vzw.

1.7. Aansprakelijkheid van somepro vzw
De informatie op de website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. somepro vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de informatie op de websites toch onvolledig zou zijn of vergissingen bevatten, dan kan somepro vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt websites van somepro vzw vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma's en diensten, bepaalde programma's beluisteren of bekijken, etc. zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wil deelnemen aan verkiezingen of wedstrijden, gebruik wil maken van bepaalde diensten (zoals reserveringen, deelname aan programma's, inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie, e.d.) of aan bepaalde activiteiten onze website wil meedoen (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal somepro vzw ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die somepro vzw verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van somepro vzw, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
somepro vzw geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat somepro vzw persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt er uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2.2. Doel van verwerking
Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: somepro vzw verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan activiteiten, nieuwsbrieven, specifieke informatie, etc.): somepro vzw verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van somepro vzw. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zie onderaan deze tekst). In de informatiemails die somepro vzw u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.
Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website (zoals chat- en discussiegroepen): somepro vzw verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

2.3. Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u somepro vzw uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als somepro vzw uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden en kan u zich ertegen verzetten.

2.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die somepro vzw over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van somepro vzw verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

2.5. Gebruik van cookies
Soms zal de website van somepro vzw gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Adres:
somepro vzw
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout

Email: info@somepro.be

II ADDENDUM :

Uw gegevens worden opgenomen in ons bestand wanneer u zichzelf opgeeft voor het deelnemen aan een activiteit of het winnen van prijzen.
Bestandsverantwoordelijke: Bart Wynants, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout.

U heeft steeds de mogelijkheid om de gegevens die uzelf betreffen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen.

Wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998:
Wanneer een gebruiker bij somepro vzw meedoet aan een interactief gebeuren, geeft hij/zij gegevens door over zijn/haar privéleven (naam, adres, geslacht, taal, telefoonnummer, geboortedatum,e-mailadres). De gebruiker geeft aan of hij/zij al dan niet wil dat deze gegevens verspreid of verkocht worden aan een derde instelling door middel van een "opt-out"button. Elke somepro vzw-internaut kan zijn/haar persoonlijke gegevens ten allen tijde aanpassen indien nodig. somepro vzw verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.
De persoonlijke gegevens die door de deelnemers aan somepro vzw worden verstrekt, worden in het somepro vzw-bestand opgenomen en slechts gebruikt voor communicatie, beheer en voorlichting aan de participanten in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de participanten en somepro vzw. Op grond van de wetten ter bescherming van de privacy, met name de wet van 8 december 1992, hebben de participanten het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vind je op http://www.privacy.fgov.be.
Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de site van somepro vzwkunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar somepro vzw, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout of per e-mail naar info@somepro.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: http://www.gpj.be.